PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PERPUSTA

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 

Memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; dan

3. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca.

1.1     Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Tugas :

a.    Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

b.    Implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);

c.    Pendataan perpustakaan;

d.    Koordinasi pengembangan perpustakaan; dan

e.    Pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan

1.2      Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

 Tugas :

a.    Pendataan tenaga perpustakaan;

b.    Bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;

c.    Penilaian angka kredit pustakawan;

d.    Koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;

e.    Pemasyarakatan/sosialisasi; dan

f.     Evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan.

3.3 Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Tugas :

a.    Pengkajian minat baca masyarakat;

b. Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, pengoordinasian pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan               kegemaran  membaca;

c.    Pemberian bimbingan teknis; dan

d.   Evaluasi pembudayaan kegemaran membaca.